За Нас

„ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” е акционерно дружество с 17 юридически и 1045 физически лица акционери, листнато на Българската фондова борса, с борсов код OWJ. Дружеството обединява традициите на туризма в Смолян, Велинград, Хисар и Пловдив с традициите на Орфизма по тези земи за здраве, дълголетие и преживявания. Сътрудничеството с Института по хранителни технологии в Пловдив и изследванията на проф. Аргир Хаджихристов за Среднородопския феномен на дълголетието е в основата на уникалния туристически продукт „Уелнес за всеки“. Неговото адаптиране към съвременния начин на живот се осъществява от Международен Научен съвет към акционерното дружество. Използват се постиженията на американски, руски и немски учени, съчетавани с Орфеевите мистерии и други културни преживявания.

Към 30.09.2007 г. „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД обединява и управлява бизнеса на дружества с 40-годишна история:
– „Иновационен фонд за здраве и дълголетие” АД – гр. Смолян,
– „Юндола 21” АД – гр. Велинград,
– „Център за здраве и дълголетие „Орфей” АД – гр. Смолян,
чийто активи са включени в капитала на АД.

Визия на Дружеството:

Членството на България в Европейския съюз ускорява разгръщането на икономическия й потенциал и подобрява доходите на населението. Повишаващата се покупателна способност ще увеличи търсенето на туристически продукти и услуги. „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД желае да се утвърди като иновативна фирма в сферата на уелнес услугите, нова ниша на туристическия пазар.

Мисия на Дружеството:

Уелнес е една от мега-тенденциите в развитието на туризма по света, която навлиза и в България, „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД счита, че тази ниша на туристическия пазар открива изключително интересни възможности за инвестиции с висока възвращаемост, което ще способства за увеличаване на пазарната стойност на акционерния капитал. Дружеството има базова туристическа програма под работното наименование „Уелнес за всеки”. Тя е основана на Родопския феномен за здраве и дълголетие и орфизма. По своята същност този продукт е уникален и конкурентоспособен. Гаранция за осъществяване на бизнес-идеята е изградения бизнес-модел на основата на създадената бизнес-мрежа, която съчетава принципите на икономическата кооперация с принципите на дигиталната икономика и нов метод за управление на човешките ресурси.

Цели на Дружеството:

Дружеството ще формира солидна база от клиенти вътре в страната, както и чужди туристи, използвайки българската диаспора по света чрез създаване на клубна атмосфера. Това са клиенти, които се интересуват от уелнес туристически продукти и услуги за укрепване на здравето, преодоляване на стреса от ежедневието и прилагане принципите на природосъобразен начин на живот. То ще бъде съчетано с нов тип културни преживявания, развлечения, орфически мистерии и опознаване на свещената планина Родопи. Предвижда се Дружеството да предоставя своя базисен уелнес-продукт в различни негови модификации през 2010 г. на 20 000 – 25 000 души годишно, а също така формира доходи от продажбата му по линията на франчайзинга.

В пазарната ниша на уелнеса Дружеството ще търси висок пазарен дял по пътя на диференциацията, профилирането чрез иновативности в определена степен с уникалност на своите продукти и услуги, както и на своя бизнес-модел и на своята бизнес-мрежа.
Дружеството възнамерява да разшири своята хотелска база чрез реконструкция и модернизация на наличната, инвестиции за изграждане нова и за закупуване на съществуваща база.

По линия на франчайзинга се създава възможност за изграждане на веригата „Клуб Орфей”, предлагаща базисната уелнес-програма на Дружеството.

Ценностна система на Дружеството:

От самото си учредяване Дружеството развива своя корпоративна култура, основаваща се на следната ценностна система:

висока степен на задоволяване на потребностите на клиентите и създаване на клубна атмосфера за желаещите здравословен начин на живот;
честност и почтеност по отношение на клиенти, бизнес-партьори, конкуренти и др.; Дружеството желае да изгради висока репутация в условията на честна конкуренция;
развитие на персонала в духа на идентификация с визията и целите на Дружеството и на социалната отговорност;
високи професионални стандарти и етични норми на поведение за работещите в Дружеството;
иновативност като същност на съществуването и стопанското поведение на Дружеството, проявяващо се в предлаганите уникални продукти и услуги, в бизнес-модела, в бизнес-мрежата и проектната работа като основна форма в организационния процес;
филантропия чрез спонсориране на мероприятия във връзка със съхраняването на духовното и културно наследство на Родопите съвместно с фондация „Родопски форум“

Утвърждаването на корпоративната култура е не само изключително важна предпоставка за разгръщане на потенциала на хуманния капитал, но и за целенасочена и ефективна работа с клиентите. Това в крайна сметка способства не само за положителен имидж на Дружеството, но за утвърждаването на търговската марка „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес”.

Стратегия на Дружеството:

Анализът на макроикономическата среда (външен анализ) показва, че уелнесът ще се утвърждава като един от водещите сектори на туристическия пазар в България. Анализът на Дружеството (вътрешен анализ) с помощта на SWOT – анализа, както и на всичките фази на процеса на създаването на новата стойност от зараждане на идеята за нов продукт до нейната реализация доказва, че „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД разполага с необходимия потенциал за реализация на бизнес-идеята.

В основата на стратегията за реализация на бизнес-идеята е оптимизиране на функционирането на бизнес-мрежата „Орфей Клуб Уелнес” с цел осигуряване на висока степен на иновация на предлаганите продукти и услуги и вследствие на това на висока конкурентоспособност, както и на последователно провеждане на политика на изграждане на дълговременни отношения с клиентите, на формиране на солиден, постоянен контингент от клиенти.

Дружеството разглежда себе си като стопанска структура, чийто икономически успех зависи от пазарния успех на предлаганите иновации и тяхното смесване с информационните технологии, социалните мрежи и онлайн продажбите чрез Конгломерат от сайтове.

СД на „Орфей клуб уелнес“ АД
2014 г.
гр. Пловдив